Follow @PlasticCrowds
Dislocated Concert
 
fra
eng
esp
BLOG
CRITICA
PROXECTOS PROPIOS
RECOMENDAMOS
O COLECTIVO
LINAS DE FINANCIAMENTO

13 de febreiro de 2014

Nos últimos anos fomos testemuñas de como o Estado reducía día a día a súa participación na vida cultural do país. Falar disto non deixa de ser unha obviedade por todos coñecida, mais é interesante situarse neste punto de partida para entender as seguintes liñas de financiamento para as ICC propostas neste foro. 

De forma paralela á retirada do Estado podemos constatar unha entrada substancial das empresas e fundaciós como promotoras das diversas manifestacións culturais deste país. Déronse conta de que as industrias culturais e creativas son rendibles e xeran non só postos de traballo senón tamén un importante impacto económico no PIB. 

A idea de meter ao sector privado a calzador nos consellos de administración das grandes institucións ou como mecenas de proxectos máis modestos é algo que xa vimos nos anos 80 tanto nos E.U.A. de Reagan como no Reino Unido de Thatcher, a quen sobrevivimos a duras penas. O que pode ser visto como un feito diferenciador é que aquí o Estado non pousei unha lei de mecenazgo e as empresas non ven recompensadas as súas doazóns e participacións con beneficios fiscais como ocorre nos casos anteriores. 

En resumo, o discurso do Estado pódese resumir nun “ti mesmo” no que as ICC deben ser rendibles para que as empresas desexen participar dos seus beneficios. 

 

O CASO DO TEATRO REAL

Un exemplo significativo disto foi a intervención exposta pola directiva do Teatro Real. Nela explicouse dunha forma moi completa a situación económica que vive esta institución na actualidade. Na intervención fíxose especial fincapé na necesidade de profesionalizar o modelo e xerar cimentos fortes para superar outras crises.

Neste caso práctico optouse por un modelo compartido entre Subvencións públicas ao 30%, patrocinios privados ao 30%, venda de entradas ao 30% e marca Teatro real, que inclúe servizos, alugueres e venda de produtos, ao 10%. A isto hai que sumarlle un descenso do gasto e os recursos humanos de contorna a un 50%.

O detonante do cambio de modelo é o cambio nas institucións públicas. 2009 as subvencións públicas do ESTADO, Comunidade de Madrid e Concello baixan do 60% ao 30% de 27.700.000€ a 12.800.000€ en 2014. Comprobouse como o investimento de 1€ de subvención no Teatro Real xera un retorno de 3.8€ ao PIB.

Aquí foise testemuña de como as empresas e fundacións estaban interesadas en participar nos consellos de administración das grandes institucións cando estas son xestionadas desde unha óptica profesional e eficiente en términos económicos. Con todo non podemos pasar por alto os perigos que isto pupún para a totalidade do sector á hora de fomentar un cambio de modelo no que teña máis peso o sector privado. Non hai unha oferta infinita de patrocinios e estes recursos pódense esgotar ou non chegar ás iniciativas máis modestas. 

Liñas de actuación expostas nas sesións.

1. Audiovisual AGR

AUDIOVISUAL SGR. Recibe este nome debido a que orixinalmente centrábase no terreo audiovisual, pero na actualidade fíxose extensivo a outras áreas das Industrias Culturais e Creativas. Trátase dunha entidade financeira especializada no sector cultural cuxa función consiste en avalar e servir de intermediario ante os bancos. Establécese unha comisión en torno ao 1 e 2 % e uns gastos de estudo do 0.5 % do custo do aval. Últimamente isto está cuberto polo Estado, polo que o custo é cero. Presenta un carácter mutual e os interesados en participar neste proxecto teñen que facerse socios. 

Entre as facilidades que ofrecen está mellorar a capacidade de negociación co banco debido a que son almacenistas de diñeiro, co que conseguen intereses máis baratos. Este programa amplía a capacidade de risco da empresa e aseguran non ter letra pequena. Tamén facilitan os trámites como asesoría.

En canto á súa responsabilidade como avalistas non habería que responder cos bens propios, o banco non ten que seguir á empresa polo que se reducen os custos de morosidade. Os riscos están avalados ao 20% e presentáronse en torno a 900 proxectos.

2. ENISA.ES

Este organismo é unha empresa pública que se dedica ao financiamento de PYMES e emprendedores, é dicir, empresas que sexan innovadoras que demostren compromiso e talento. Ofrecen un préstamo participativo que debe ser entendido como unha figura de financiamento complementaria. Neste caso o organismo público non entra no capital ou o proceso de administración da empresa, simplemente participa dos beneficios. Isto establécese en dous tramos, un fixo e un variable cuxo máximo non supera o 8% e págase en función dos beneficios. No caso de non obterse beneficios únicamente abonaríase o tramo fixo. Este organismo actúa a modo de subordinada, pois é cuasi capital. Nunha situación de concurso de acreedores responde ou se queda sen cobrar. Dá moita seguridade á banca tradicional. Os préstamos están entre 25.000 e 1.500.000€ (tope) e o montante total do programa é de 118,3M€. O que se busca en última instancia con isto é a creación de empresas, o seu crecemento e en última instancia consolidación. Está dirixido a empresas que estivesen creadas como máximo 24 meses antes da solicitude. A viabilidad da empresa solicitante é avaliada cun plan de empresa propio do organismo no que non só se avalía a solvencia económica senón tamén a capacidade da organización. Neste momento as ICC non teñen un departamento propio neste organismo. O nivel de errados é do 30% e finánciase todo o proxecto empresarial. 

3. Programa Europa Creativa 

Este programa inclúese dentro da estratexia Europa 2020 que persegue a creación de emprego sostible no ámbito das ICC dentro da UE, configurando así un selo de calidade europeo na próxima década. Vénse así constatando a importancia que a UE outórgalle á capacidade destas industrias á hora de crear emprego e riqueza a través dunha serie de préstamos e programas para xerar públicos buscando a sostenibilidad do sector. 

Os cidadáns son o eixo vertebrador deste programa coa importancia que se lle dá á hora de xerar públicos e chegar a novas audiencias. Faise especial fincapé na diversidade cultural e lingüística da UE á hora de realizar a programación e forzar a profesionalización dos xestores culturais. Para rematar búscase poder operar de forma transnacional entre os 28 Estados membros grazas ao fomento das redes entre organizacións dentro do mesmo sector. Unha plataforma que sirva para xerar talentos emerxentes e consolidade unha programación europea con novos valores.

Subprograma cultura. 

En canto aos formularios Europeos simplificáronse e entréganse a través da internet. Esíxese que as empresas que opten ao programa teñan dous anos mínimo de existencia. Tamén se pide unha coordinación con outras entidades europeas -mínimo tres-, presentando un líder cunha capacidade financeira ≥60.000. 

Os proxectos tradicionais de cooperación europea pode ser de maior ou menor escala dependendo de cantos socios teña o líder e a duración do programa. A cofinanciación varía. 40% menor escala e 50% maior escala. Para rematar faise moito énfase aos proxectos de tradución. uscar oficinas de Europa Creativa.

Para máis información:

Ministerio de Educación Cultura y Deporte
Oficinas de Europa Creativa.
Plaza del Rey 1. Madrid 917017115
pcc.cultura @ mecd.es

 

Manuel Martínez
*Co-editor Plastic Crowds

logo
usa as flechas ou a roda do rato